AW8 លក្ខខណ្ឌ | តម្រូវការចូលរួមកាស៊ីណូ AW8

1. Registration Conditions

1.1   By registering and logging into our server, you acknowledge and accept that

(a) you are at least 18 years old,

(b) you have read and accepted the website's Terms of Use, and

(c) the Terms of Use constitute a legally binding agreement between you and the website concerning the Terms of the Services.

1.2   You may not transfer, sell, or pledge your account to another person. This ban applies to any sort of transfer involving ownership of an account, deposits, and/or any claim.

2. Placement of Bets

2.1   We accept wagers on our website. All such wagers are subject to the applicable betting laws and regulations, as well as our Terms of Use. If there is an obvious inaccuracy or mistake, or if the wrong person is cited, all bets on any event are useless. If the website's gaming system fails, the company retains the right to void any bets placed.

2.2   We will only accept internet bets that are in accordance with our Terms of Service. Any additional bets received (by post, message, email, or other social media) will be void regardless of the outcome.

2.3   The company retains the right, at any time, to suspend and/or reveal a customer's account if it believes you have broken any of these Terms of Use or have participated in any conduct that cheats, manipulates, hacks, assaults on our services, or damages the standard betting Terms of Use. Winnings and/or payments, as well as any account balance, would be ruled fraudulent and forfeited.

2.4   Without previous notice, any "Abnormal Bets" including the use of artificial intelligence or "Bots" on the internet, will be void. Accounts of members who seek to use artificial intelligence may be deleted.

2.5   Bets will be accepted if your username and password are entered correctly and you have sufficient funds in your account. It is entirely your obligation to check the accuracy of the information on your bets. Your bets cannot be cancelled, withdrawn, or altered once they have been placed and approved by us.

2.6   You are entirely accountable and liable for any acts and transactions resulting from your use of any information, including your name, account number, and login and password.

2.7   When a transaction ID appears on your screen and is later presented in your transaction history, the company considers the bet to be genuine and approved.

2.8   No betting is authorised after an event has started or when the outcome of an event is known when your bet is placed. If an event is inadvertently left open for betting after it has begun and/or the outcome of an event is known, the company maintains the right to decline or cancel such bets. If the corporation accidentally accepts a wager after an event or match has begun, it has the right to cancel and void such bet. Acceptance of any wager is entirely at the discretion of the company.

2.9   Unless otherwise stated, the outcome of a match or event is determined for betting purposes on the day it concludes. The betting laws determine the winner of an event or game on the day the event finishes.

3. Transaction Closure

3.1 ប្រសិនបើមានភាពមិនស្របគ្នារវាងគណនីធនាគារ និងឈ្មោះដែលបាន 

ចុះបញ្ជី ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធមិនដោះស្រាយប្រតិបត្តិការ។

3.2 ប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នកគឺផ្តាច់មុខពីការភ្នាល់របស់អ្នកដែលអ្នកគួរចងចាំក្នុង ចិត្តនៅពេលដាក់ប្រាក់ភ្នាល់របស់អ្នក។

3.3 ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវ ឬទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកចំពោះប្រាក់ ណាមួយដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកដោយមិនត្រឹមត្រូវ ហើយក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិលុបចោលប្រតិបត្តិការណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមូលនិធិបែបនេះ។ អ្នកត្រូវតែប្រាប់ក្រុមហ៊ុនភ្លាមៗ ប្រសិនបើមូលនិធិត្រូវបាន បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកដោយខុសឆ្គង។

3.4 អ្នកគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការបង់ពន្ធ ថ្លៃសេវា ការគិតថ្លៃ ឬការយកពន្ធដែលអាចនឹងត្រូវដាក់លើការឈ្នះរបស់អ្នកក្រោមច្បាប់ជាធរមានណាមួយ។

4. Collection of Winnings

4.1   Winnings from settled bets will be credited to your account and withdrawn in accordance with our Terms & Conditions.

4.2   We will not return your money under any circumstances if your deposit has not been fully played through.

4.3   Withdrawals from your account are only authorised in the currency used to make deposits.

4.4   The name of the registered account and the bank account used to make the initial deposit must be the same.

4.5   The company reserves the right to charge your account for all reasonable deposit and withdrawal expenses.

5. Fraud and Violation

5.1   The company reserves the right, at any time and in our sole and absolute discretion, to seek any and all remedies in the event of any fraud and/or violation of the Terms of Use, including the right to deny or restrict access to the service, website, and information to any specific person, terminate your account, or block access from a specific internet address.

5.2   You agree to fully indemnify and hold harmless the company and its affiliates, employees, agents, and associates from and against any and all claims, demands, liabilities, damages, losses, costs, and expenses, including legal fees and any other charges whatsoever that may arise as a result of:

(a) your breach of the agreement, in whole or in part;

(b) violation of any law or the rights of a third party; or

(c) your use of the services and/or website.អាជ្ញាប័ណ្ណហ្គេម
AW8 ផ្តល់ជូននូវហ្គេមដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតជាច្រើនប្រភេទទៅកាន់អ្នកលេងរបស់យើង។ ផ្នែកបម្រើសេវាជូនអតិថិជនរបស់យើងអាចជួយអ្នក 24 ម៉ោង។ រាល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់នឹងត្រូវបានរក្សាទុកដោយសុវត្ថិភាព និង សម្ងាត់បំផុតជូនអតិថិជន។
វិញ្ញាបនប័ត្រ
វិធីសាស្រ្តទូទាត់
មកតាមពូកយើង